مکانیک یعنی ................................. ثبات