مکانیک یعنی ................................. ثبات

سلام به تمامی مهندسان بالفعل و بالقوه ایران زمین

نمرات درس گرافیک و نقشه خوانی

نمره از 100 شماره دانشجویی 65 9012258002 75 8922258015 80 9143054004 65 9143054011 75 9012258003 65 8912278009 80 9143054018 70 9022258010 50 8912278016 65 9323115050 75 9012258023 75 9143053039 62 8912258031 40 8912278004 74 9143053002 55 9143054002 59 9143053005 44 9012258014 59 9012258004 40 9143054015 70 9012278007 29 8912278035 40 9012278013 35 8912278025 50 8922258012 45 8912278036 60 9143053036 50 9143054025 39 9012278018 40 9143054027 69 8922258025 34 8822205815 73 8912278026 60 9012258031 60 9012278032  
/ 0 نظر / 34 بازدید
اسفند 96
1 پست
آذر 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
25 پست
اسفند 89
1 پست
ثبات
37 پست
متفرقه
1 پست
مناسبت
35 پست
مهندسی
11 پست
جالب
37 پست
کنفرانس
1 پست